Warto wiedzieć czym zajmuje się Akademicki Związek Sportowy.

                 Przepisy Akademickiego Związku Sportowego

 

SPIS TREŚCI

1. Statut Akademickiego Związku Sportowego  
2. Regulamin Zarządu Głównego AZS    
3. Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej AZS    
4. Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS             
5. Regulamin Organizacji Środowiskowej AZS            
6. Regulamin Środowiskowej / Klubowej Komisji Rewizyjnej AZS    
7. Regulamin postępowania przed sądami koleżeńskimi AZS    
8. Regulamin Klubu Uczelnianego AZS    

Regulaminy odznaczeń:


1. Srebrnej i Złotej Odznaki AZS             
2. Medalu im. Bronisława Czecha          
3. Nagrody im. Eugeniusza Piaseckiego
4. Plakietki " Za usługi w rozwoju sportu akademickiego"

 

 

 

STATUT

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

 

§ 1

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY, zwane
dalej „AZS”.

2. AZS jest studencką organizacją sportu akademickiego o zasięgu ogólnokrajowym,  reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem
i rozwojem kultury fizycznej w środowisku akademickim.

 

§ 2

Terenem działania AZS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – m. st. Warszawa. Dopuszcza się działalność AZS poza granicami Polski, zgodnie z miejscowymi przepisami.

 

§ 3

AZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

AZS ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych.

 

§ 5

AZS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 6

1. Kolor biały i zielony stanowią barwy AZS.

2. Godłem AZS jest biały gryf na zielonym polu.

3. Flaga AZS ma kształt prostokąta o wymiarach: długość – 230 cm, szerokość
140 cm, jest koloru białego z zielonym pasem o szerokości – 35 cm, przebiegającym po przekątnej od górnego lewego rogu flagi do dolnego prawego. W prawym polu,
w górnej części flagi, znajduje się godło AZS – gryf o wymiarach: wysokość – 42 cm, szerokość – 35 cm .

4. Jednostki organizacyjne AZS mogą przyjmować inne barwy, a w przypadku sekcji
i klubów również nazwy wynikające z umów sponsorskich przy obowiązku zachowania liter AZS w nazwie.

5. Krajowa reprezentacja AZS występuje z godłem państwowym i literami AZS.

6. Reprezentacja sportowa AZS w zawodach krajowych występuje z godłem AZS
i literami AZS.

7. Władze AZS używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku, napisem
na obwodzie pieczęci „Akademicki Związek Sportowy” oraz nazwą jednostki organizacyjnej.

 


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem AZS jest:

 

1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej
    i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,

2. rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,

3. powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska,

4. podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, rozwój świadomości

narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami  AZS,

5. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

6. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

7. działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji

życiowej.

8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

9. działanie na rzecz organizacji wolontariatu.

10. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w  szczególności narkomani,

alkoholizmowi i  nikotynizmowi  zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

 

§ 8

AZS realizuje swoje cele przez:

 

1. organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki,

2. uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,

3. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-

instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,

4.organizowanie obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych,  

rekreacyjnych i turystycznych,

5. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów

sportowych,

6. propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,

7. współpracę z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich,

8. współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej,

9. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami

sportowymi oraz  organizacjami społecznymi,

10. utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,

11. prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

1. Członkami AZS mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie AZS dzielą się na:

    1) zwyczajnych,                         

    2) uczestników,

    3) honorowych,

    4) wspierających.

  § 10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół

wyższych oraz inne osoby pełnoletnie, przyjęte przez zarząd jednostki organizacyjnej AZS na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni 

uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez zarząd jednostki organizacyjnej AZS na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla

rozwoju sportu akademickiego w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Zjazd. Członkowie Honorowi AZS tworzą Konwent Członków Honorowych.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane

działalnością AZS i przyjęte przez jednostki organizacyjne AZS na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 11

Członkostwo w AZS ustaje w przypadku:

 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do właściwej jednostki

organizacyjnej AZS,

2. skreślenia uchwałą zarządu jednostki organizacyjnej z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

 

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

    1) wybierać i być wybieranymi do władz AZS,

    2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych 

        formach działalności Związku oraz korzystać z urządzeń i świadczeń AZS na 

        zasadach określonych we właściwych regulaminach,

    3) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i  

        domagać się ich rozpatrzenia,

    4) nosić odznakę z godłem AZS.

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

1)     korzystać z obiektów i urządzeń AZS na zasadach określonych przez właściwą 

     jednostkę organizacyjną AZS,

    2) zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego.

 

§ 13

1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

 

1)     chronić dobre imię AZS, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz 

     zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską,

    2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał AZS,

    3) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,

    4) czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym AZS,

    5) systematycznie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji  celów statutowych AZS.

 


Rozdział IV

Władze naczelne AZS

§ 14

1. Władzami naczelnymi AZS są:

    1) Zjazd,

    2) Zarząd Główny,

    3) Prezydium Zarządu Głównego,

    4) Główna Komisja Rewizyjna,

    5) Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz naczelnych AZS trwa 2 lata.

 

§ 15

 

ZJAZD

1. Zjazd jest najwyższą władzą AZS.

2. Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny jako zwyczajny lub nad-zwyczajny.

3. Do zadań i kompetencji Zjazdu należy rozpatrywanie całokształtu działalności 

AZS, a w szczególności:

1)     uchwalanie założeń polityki finansowej AZS,

2)     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz naczelnych

    AZS,

   3) uchwalanie absolutorium władzom naczelnym AZS,

   4) uchwalanie statutu lub zmian w nim,

   5) nadawanie godności członka honorowego,

   6) przyznawanie Medalu im. Bronisława Czecha,

   7) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze naczelne AZS, 

       delegatów, jednostki organizacyjne i członków,

   8) wybieranie władz naczelnych zgodnie z zapisami statutu i regulaminu wyborów    

       uchwalonych przez Zjazd,

   9) powoływanie rad.

§ 16

1. W Zjeździe (zwyczajnym i nadzwyczajnym) udział biorą:

1)     z głosem decydującym – osoby wybrane przez jednostki organizacyjne AZS, 

     przy czym każdej jednostce przysługuje liczba delegatów wynikająca z liczby 

     członków AZS w danej jednostce wg klucza ustalonego przez Zarząd
     Główny AZS,

2)     z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz naczelnych, członkowie 

         honorowi, zaproszeni goście.

2. Zarząd Główny zawiadamia jednostki organizacyjne o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

 

§ 17

1. Nadzwyczajny Zjazd może być zwoływany:    

    1) z inicjatywy Zarządu Głównego,

    2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

    3) na wniosek co najmniej 1/3 łącznej liczby jednostek organizacyjnych AZS.

2. Nadzwyczajny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie miesiąca
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

3. W nadzwyczajnym Zjeździe biorą udział osoby wymienione w § 16 ust. 1.

 

§ 18

ZARZĄD GŁÓWNY

1. Zarząd Główny składa się z nie więcej niż 28 członków z wyboru oraz z urzędu:

        sekretarza generalnego powoływanego przez Zarząd Główny na wniosek prezesa Zarządu  

      Głównego, a ponadto:

        przedstawiciela AZS w Komitecie Wykonawczym Międzynarodowej Federacji Sportu Studenckiego (FISU),

        przedstawiciela AZS w Zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą z wyboru na Zjeździe: prezes, 2–4 wiceprezesów, skarbnik, 1–3 członków rad powołanych na Zjeździe oraz członkowie.

3. Do kompetencji Zarządu Głównego należy wykonywanie uchwał Zjazdu oraz kierowanie bieżącą  działalnością AZS, a w szczególności:

    1) reprezentowanie AZS oraz działanie w jego imieniu,

    2) podejmowanie uchwał o przystąpieniu AZS do organizacji krajowych

        i międzynarodowych oraz ustalanie zasad współpracy z zagranicą,

    3) uchwalanie planów działania oraz budżetu,

    4) zarządzanie majątkiem oraz funduszami AZS,

    5) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych,

    6) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o uzyskanie osobowości prawnej,  

        składanych przez jednostki organizacyjne, a także podejmowanie uchwał w 

        sprawie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego rozwiązanych 

        jednostek organizacyjnych AZS

    7) uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu Głównego, rad i komisji  

        oraz regulaminu Konwentu Członków Honorowych,

    8) zatwierdzanie składu rad,

    9) powoływanie komisji i ich składów,

   10) nadzór nad pracą biura Zarządu Głównego kierowanego z urzędu przez 

         sekretarza generalnego,

   11) zatwierdzanie ramowego kalendarza sportowego,

   12) zawieszanie uchwał walnych zebrań delegatów klubów i walnych zebrań 

         klubów samodzielnych niezgodnych z prawem i statutem AZS,

   13) zawieszanie zarządów organizacji środowiskowych i zarządów klubów oraz 

         członków tych władz działających niezgodnie z prawem i statutem AZS,

   14) zawieszanie funkcyjnych członków Zarządu Głównego w pełnionych funkcjach 

         – większością co najmniej 2/3 głosów,

   15) uchwalanie zasad likwidacji oraz likwidacja jednostek organizacyjnych nie 

         prowadzących działalności statutowej,

   16) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

         władz.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się raz na trzy miesiące. Raz do roku posiedzenia powinny odbywać się z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji środowiskowych AZS.

 

§ 19

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz generalny oraz dodatkowo w zależności od potrzeb do 3 członków wybranych przez Zarząd ze swojego składu

2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego jego uprawnienia przysługują Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

§ 20

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

1. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zjazd w liczbie 11–19 osób.

2. Spośród siebie GKR wybiera przewodniczącego, a na jego wniosek

wiceprzewodniczących i sekretarza.

3. Do kompetencji GKR należy:

1)     kontrolowanie całokształtu działalności AZS ze szczególnym uwzględnieniem  działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu Głównego,

2)     przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków i zleceń wynikających z kontroli,

3)     uchwalanie regulaminów działalności GKR i komisji rewizyjnych
niższego szczebla,

4)     kontrolowanie działalności komisji rewizyjnych niższego szczebla i ocena ich 

     działalności oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie do właściwych jednostek 

     organizacyjnych AZS,

5)     przedstawianie Zjazdowi wniosków w sprawie udzielenia absolutorium

         ustępującemu ZG w całości lub poszczególnym jego członkom.

4. Przewodniczący GKR lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

5. Członkowie GKR nie mogą być jednocześnie członkami władz
wykonawczych AZS.

6. Członkowie AZS będący pracownikami AZS nie mogą być wybierani do GKR.

 

§ 21

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

1. GSK wybierany jest przez Zjazd w liczbie 3–5 osób.

2. Spośród siebie GSK wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Do kompetencji GSK należy:

1)     uchwalanie regulaminów sądów koleżeńskich AZS, a w razie potrzeby także 

      wytycznych dla działalności sądów koleżeńskich niższego szczebla,

2)     rozpatrywanie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym  

     regulaminem sądów koleżeńskich AZS,

3)     podejmowanie działań ugruntowujących poszanowanie przez członków AZS 

     zasad statutu, etyki oraz zasad współżycia społecznego w działalności AZS, jak  

     również działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób  

     szkodę dobremu imieniu AZS,

4)     nadzorowanie i kontrolowanie działalności sądów koleżeńskich niższego 

     szczebla, z  wyłączeniem spraw orzecznictwa.

4. GSK jako pierwsza instancja orzeka w sprawach dotyczących członków honorowych, członków władz naczelnych i władz jednostek organizacyjnych AZS przekazywanych do rozpatrzenia przez Zarząd Główny, jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich niższego szczebla oraz
w innym składzie od orzeczeń GSK, wydanych w pierwszej instancji.

 

Rozdział V

Jednostki organizacyjne AZS


§ 22

1. Jednostkami organizacyjnymi AZS są:

    1) kluby uczelniane,

    2) kluby środowiskowe,

    3) organizacje środowiskowe.

2. Kluby uczelniane i środowiskowe powstają z woli członków założycieli, a ich zatwierdzenie następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego AZS.

3. Organizację Środowiskową tworzą kluby AZS działające na danym terenie. Jej powołanie i zatwierdzenie następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego

4. Jednostki organizacyjne AZS mogą posiadać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego. Jednostki organizacyjne AZS prowadzące działalność gospodarczą prowadzą ją na własny rachunek, podejmując zobowiązania jedynie do wysokości określonej wartością majątku powstałego wskutek prowadzenia tej działalności.

5. Rejestr jednostek organizacyjnych AZS prowadzi Zarząd Główny.

 

§ 23

KLUBY

1. Klub uczelniany powinien uczestniczyć w życiu szkoły wyższej, na której terenie działa.

2. W każdej uczelni może działać tylko jeden klub uczelniany AZS, wyjątek stanowią jedynie zamiejscowe wydziały, które mogą prowadzić działalność w oddzielnych jednostkach organizacyjnych AZS.

3. Kluby posiadające osobowość prawną działają w oparciu o zarejestrowany statut przy zachowaniu zgodności ze statutem AZS.

4. Kluby nie posiadające osobowości prawnej działają na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Główny regulaminu.

5. Kluby mogą zrzeszać się w organizacji środowiskowej i być w nim reprezentowane przez swoich delegatów.

6. Kluby wybierają na walnym zebraniu delegatów na Zjazd.

 

§ 24

ORGANIZACJE ŚRODOWISKOWE

1. Władzami organizacji środowiskowych są:

    1) walne zebranie delegatów klubów,

    2) zarząd organizacji środowiskowej,

    3) prezydium, jeśli zostanie powołane przez zarząd,

    4) komisja rewizyjna organizacji środowiskowej,

    5) sąd koleżeński organizacji środowiskowej.

2. Walne zebranie delegatów klubów jest zwoływane przez zarząd organizacji środowiskowej, nadzwyczajne zebranie delegatów klubów zwołuje zarząd organizacji środowiskowej z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego, głównej lub środowiskowej komisji rewizyjnej lub minimum połowy klubów zrzeszonych w środowisku.

3. Walne Zebranie delegatów klubów stanowią:

1)     z głosem decydującym delegaci klubów wg klucza uchwalonego przez zarząd 

     organizacji środowiskowej

2)     z głosem doradczym – członkowie władz organizacji środowiskowej
i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

    1) uchwalanie kierunków działalności

    2) rozpatrywanie i przyjmowania sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu  

    Koleżeńskiego

    3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

    4) wybór prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego

        oraz delegatów na Zjazd

    5) uchwalanie statutu organizacji środowiskowej i poprawek do niego

    6) rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez władze środowiskowe i delegatów.

   Szczegółowe zadania i kompetencje organizacji środowiskowej określa statut  

   lub regulamin jednostki

5. Organizacje środowiskowe, które mają osobowość prawną, działają w oparciu o zarejestrowany statut, przy zachowaniu zgodności ze statutem AZS.

6. Organizacje środowiskowe nie posiadające osobowości prawnej działają na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Główny regulaminu w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny.

7. Zakres działania środowiskowych komisji rewizyjnych i środowiskowych sądów koleżeńskich musi być zgodny z regulaminem GKR i GSK.

 

 

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary


§ 25

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę na rzecz AZS władze Związku mogą przyznać następujące wyróżnienia:

    1) pochwałę,

    2) dyplom,

    3) nagrodę,

    4) honorową odznakę.

2. Mogą być przyznawane następujące odznaki i honorowe nagrody dla członków i jednostek organizacyjnych AZS:

    1) Medal im. Bronisława Czecha – nadawany przez Zjazd,

    2) Złota Odznaka AZS lub Srebrna Odznaka AZS – nadawana przez
        Zarząd Główny,

    3) Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego – nadawana przez Zarząd Główny,

4) Plakietka „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” – nadawana przez 

        Zarząd Główny.

3. Jednostki organizacyjne AZS mogą ustanawiać także inne wyróżnienia.

4. Za wybitne zasługi dla AZS Zarząd Główny może przyznać odznaki określone w ust. 2 pkt. 3 i 4 osobom oraz instytucjom i organizacjom nie będącym członkami AZS.

5. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień i odznak określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

§ 26

1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz zarządzeń władz AZS, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowią przewinienie koleżeńskie.

2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatrują sądy koleżeńskie i mogą one wymierzać następujące  kary:

    1) upomnienie,

    2) naganę,

    3) zawieszenie w prawach członkowskich,

    4) zakaz pełnienia funkcji we władzach AZS wszystkich szczebli na czas 

        określony,

    5) wykluczenie z szeregów AZS.

3. W toku postępowania koleżeńskiego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4. Szczegółowy tryb postępowania koleżeńskiego określa regulamin uchwalony

przez GSK.

5. W sprawach spornych pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi AZS – GSK i GKR podejmują działalność mediacyjną. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na tej drodze powinna rozstrzygać nadrzędna jednostka organizacyjna wspólna dla obu stron.

 

§ 27

W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych orzekają zarządy klubów w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze AZS


§ 28

1. Majątek AZS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz AZS składają się:

    1) składki członkowskie,

    2) dochody z imprez i zawodów sportowych,

    3) dotacje państwowe,

    4) darowizny i zapisy,

    5) dochody z majątku,

    6) dochody z działalności gospodarczej,

    7) inne wpływy.

3. W imieniu Zarządu Głównego umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 2 osoby spośród następujących: prezes, upoważniony do tego wiceprezes, skarbnik i sekretarz generalny.

4. Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej   członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

2)     przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu AZS.

4)     Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy.”

 

Rozdział VIII

Sprawy organizacyjne


§ 29

1. Wybory do wszystkich władz AZS odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w statucie określa regulamin uchwalony odpowiednio przez Zjazd, walne zebranie delegatów klubów lub walne zebranie klubu.

2. Uchwały wszystkich władz AZS są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o  których statut stanowi inaczej.

3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz AZS władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 liczby członków  pochodzących z wyboru należy w terminie do trzech miesięcy dokonać ponownego wyboru.

5. W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub niemożności pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym lub zarządzie innej jednostki organizacyjnej AZS zarząd właściwej jednostki organizacyjnej powierza  pełnienie tej funkcji innemu członkowi zarządu pochodzącemu z wyboru na czas do następnych wyborów do władz.

 

Rozdział IX

Zmiany statutu i rozwiązanie AZS


§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu AZS podejmuje Zjazd większością  2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu AZS podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały przez Zjazd o rozwiązaniu AZS Zjazd decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną. Majątek służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinien zostać przekazany stowarzyszeniom osób niepełnosprawnych.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu jednostki organizacyjnej AZS przez kompetentne władze majątek tej jednostki pozostaje majątkiem AZS, a dysponuje nim Zarząd Główny.

4. Uchwała Zjazdu o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą.

 

 

Statut AZS uchwalono podczas XX Zjazdu AZS w Warszawie 13-14.12.2003 r.

 

 


REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO AZS

 

Na podstawie § 18 ust. 3 i 4 statutu AZS ustala się co następuje:


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zadania Zarządu Głównego i jego kierownictwa oraz ustala porządek wewnętrzny obowiązujący w działaniu wymienionych władz.

 

§ 2

1. Skład osobowy Zarządu określa § 18 ust. 1 i 2 statutu AZS.

2. Zarząd Główny ma prawo:

    1) żądania informacji i wyjaśnień od organizacji środowiskowych i klubów we

        wszystkich sprawach związanych z ich działalnością,

    2) zawieszania i uchylania uchwał podjętych przez zarządy organizacji

        środowiskowych i zarządy klubów – sprzecznych ze statutem, interesem AZS

        lub obowiązującymi przepisami,

    3) zapraszania do udziału w posiedzeniach innych osób nie będących członkami

        AZS,

    4) przyjmowania członków wspierających zgodnie z § 10 ust. 4 statutu AZS,

    5) powoływania i odwoływania członków Zarządu Głównego AZS (innych niż

        funkcyjnych),

    6) nadawania wyróżnień AZS zgodnie z § 25 statutu,

    7) składania wniosków o ukaranie do Głównego Sądu Koleżeńskiego,

    8) powoływania rzecznika dyscyplinarnego,

    9) powoływania oraz rozwiązywania organów doradczych i opiniotwórczych,

        stałych i doraźnych,

    10) udzielania pełnomocnictw do działań prawnych w jego imieniu na rzecz AZS.

    11) ustalania minimalnej wysokości składki członkowskiej

 

§ 3

1. Do obowiązków Zarządu Głównego należy w szczególności:

    1) organizowanie całokształtu działalności AZS,

    2) składanie informacji o działalności AZS właściwym władzom państwowym,

    3) dokonywanie okresowych analiz realizacji uchwał Zjazdu i Zarządu Głównego,

    4) zatwierdzanie planów działania, kalendarzy sportowych, bilansów i budżetów,

    5) przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu

        majątkiem i funduszami AZS,

    6) analizowanie wyników kontroli przeprowadzanych przez Główną Komisję

        Rewizyjną oraz podejmowanie działań zmierzających do likwidacji

        stwierdzonych nieprawidłowości,

    7) koordynacja pracy jednostek organizacyjnych AZS i kontrolowanie ich

        działalności,

    8) ustalanie klucza wyborczego i uchwalanie ordynacji wyborczej dla wyboru

        delegatów na Zjazd,

    9) powierzenie funkcji prezesa, wiceprezesa, skarbnika Zarządu Głównego w

         przypadku ustąpienia z pełnionych funkcji w trybie § 29 ust. 5 statutu.

 

§ 4

1. Członkowie Zarządu Głównego są zobowiązani do:

     1) aktywnego udziału w pracach Zarządu Głównego oraz informowania Zarządu  

      Głównego o realizacji powierzonych zadań,

     2) usprawiedliwienia niemożności udziału w posiedzeniach i pracach Zarządu

          Głównego,

     3) brania udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego,

     4) czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności i demokracji

          wewnątrzorganizacyjnej,

     5) udzielania pomocy organizacjom środowiskowym i klubom samodzielnym w

          realizacji zadań statutowych i uchwał AZS,

     6) informowania Zarządu Głównego o zauważonych nieprawidłowościach

          związanych z działalnością AZS.

 

Rozdział II

Posiedzenia Zarządu Głównego


§ 5

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z postanowieniami
    § 18 ust. 4 statutu.

2. Ponadto posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwołane:

    1) z inicjatywy Prezydium Zarządu Głównego,

    2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

    3) na pisemne żądanie 1/3 liczby członków Zarządu Głównego.

 

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes ZG AZS przez pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Porządek obrad powinien obejmować sprawy wynikające z programu i planu pracy oraz sprawy zgłoszone przez członków Zarządu Głównego, a także informacje o pracach Zarządu.

3. Do porządku obrad powinny być również załączone: informacje, sprawozdania i inne materiały, jeżeli porządek obrad przewiduje ich rozpatrywanie.

 

§ 7

1. Posiedzeniom Zarządu Głównego przewodniczy prezes Zarządu Głównego lub upoważniony przez niego wiceprezes.

2. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał zgodnie z § 18 ust. 3 statutu.

 

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane lub stenografowane.

2. Protokół powinien zawierać:

    1) kolejny numer posiedzenia,

    2) datę, miejsce oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad,

    3) liczbę obecnych i nieobecnych członków Zarządu Głównego z załączeniem  

         imiennej listy  obecności,

    4) porządek obrad,

    5) pełną treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków i postulatów,

    6) dane osób odpowiedzialnych za realizację uchwał i termin ich wykonania.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

 

§ 9

1. Protokół po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny AZS na następnym posiedzeniu wraz z załącznikami włącza się do teczki protokołów posiedzeń Zarządu Głównego.

2. Protokół lub stenogram udostępnia się do wglądu członkom Zarządu Głównego przed następnym posiedzeniem.

3. Protokół lub stenogram udostępnia się do wglądu przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwały Zarządu Głównego rozsyła się członkom Zarządu Głównego, GKR oraz jednostkom organizacyjnym bezpośrednio podległym.

5. Uchwały i decyzje ZG AZS podlegają ewidencji. Odpowiedzialność za ich wykonanie oraz za prawidłowe sporządzanie protokołów spoczywa na sekretarzu generalnym.

 

Rozdział III

Prezydium Zarządu Głównego


§ 10

1. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym działającym w imieniu Zarządu Głównego, a w jego skład wchodzą: prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz generalny oraz po jednym przedstawicielu Rady UKF, Rady Sportu i Rady Ekonomicznej.

2. Zakres działania Prezydium Zarządu Głównego obejmuje:

    1) kierowanie działalnością Związku między posiedzeniami Zarządu Głównego,

    2) wykonywanie uchwał Zjazdu AZS i Zarządu Głównego,

    3) składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swojej działalności,

    4) reprezentowanie AZS wobec władz i innych organizacji,

    5) gospodarowanie funduszami i majątkiem AZS w granicach określonych 

         budżetem,

    6) opracowywanie planów działania, preliminarzy budżetowych i sprawozdań oraz

        uchwalanie regulaminów i instrukcji niezastrzeżonych dla innych władz AZS,

    7) przygotowywanie i zatwierdzanie wniosków dotyczących centralnych kontaktów 

         zagranicznych,

    8) ocenę pracy organizacji środowiskowych oraz analizę i ocenę rozwoju

         poszczególnych dyscyplin sportowych,

    9) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie powoływania
          i rozwiązywania jednostek organizacyjnych oraz wniosków o przyznanie

          im osobowości prawnej,

   10) powoływanie doraźnych komisji do zbadania określonych problemów,

   11) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących wyróżnień
          i odznaczeń honorowych,

   12) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących kar,

   13) sprawowanie nadzoru nad pracą biura Zarządu Głównego,

   14) na wniosek sekretarza generalnego zatwierdzenie struktury organizacyjnej

         biura oraz jego regulaminu,

   15) podejmowanie decyzji dotyczących działalności gospodarczej.

3. Ponadto do Prezydium mają zastosowanie postanowienia § 3 niniejszego regulaminu.

4. W uzasadnionych przypadkach Prezydium może podjąć decyzje zastrzeżone do kompetencji Zarządu Głównego AZS z obowiązkiem przedstawienia ich na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

 

§ 11

Ustala się następujący zakres obowiązków członków Prezydium pełniących określone funkcje:

1. Prezes:

1)     kieruje całokształtem działalności Związku, w tym całością spraw 

     organizacyjnych w myśl uchwał  podjętych przez Zjazd AZS, Zarząd Główny i  

     Prezydium Zarządu Głównego AZS,

    2) reprezentuje Związek na zewnątrz,

    3) zwołuje i przewodniczy zebraniom plenarnym oraz zebraniom Prezydium ZG

        AZS,

    4) zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego zawiera lub rozwiązuje umowę o pracę z                         

        sekretarzem generalnym,

    5) wyznacza zastępcę w przypadku swojej nieobecności,

    6) przewodniczy Radzie Ekonomicznej.

2. Wiceprezes ds. organizacyjnych:

    1) odpowiada za działalność w zakresie  wydawnictw i promocji,

    2) nadzoruje organizację pracy Zarządu Głównego i realizację uchwał władz 

        naczelnych,

    3) odpowiada za stały kontakt z jednostkami terenowymi,

    4) przewodniczy Kapitule Odznaczeń oraz Komisji ds. Jubileuszu 100-lecia AZS.

3. Wiceprezes ds. sportu wyczynowego:

    1) odpowiada za działalność w zakresie sportu wyczynowego w AZS,  

    2) przewodniczy i kieruje pracą Rady Sportu Wyczynowego.

4. Wiceprezes ds. upowszechniania kultury fizycznej:

    1) odpowiada za działalność w zakresie upowszechniania sportu i szkolenia,

    2) przewodniczy Radzie Upowszechniania Kultury Fizycznej,

    3) nadzoruje pracę Komisji ds. wychowania fizycznego.

5. Wiceprezes ds. kontaktów zagranicznych odpowiada:

    1) za działalność w zakresie wymiany międzynarodowej,

    2) za udział AZS w realizacji umów państwowych o wymianie młodzieży,

    3) przewodniczy Komisji ds. międzynarodowych.

6. Skarbnik:

    1) odpowiada za działalność finansową, inwestycyjną i gospodarczą Związku,

    2) jest wiceprzewodniczącym Rady Ekonomicznej.

7. Sekretarz generalny: 

    1) odpowiada za organizację pracy Zarządu Głównego i jego kierownictwa,

    2) nadzoruje na bieżąco realizację uchwał władz Związku,

    3) nadzoruje merytoryczną działalność biura ZG AZS,

    4) udziela pomocy jednostkom organizacyjnym niższego szczebla w zakresie 

        spraw programowych  i organizacyjnych,

    5) opiniuje kandydatów na sekretarzy organizacji środowiskowych i klubów

        samodzielnych.

§ 12

Posiedzenia Prezydium odbywają się raz na miesiąc, jeżeli Prezydium nie postanowi inaczej.

Posiedzenia są protokołowane wg zasad określonych w § 8 i 9 niniejszego regulaminu.

§ 13

1. Bieżącą realizację zadań zapewnia biuro ZG AZS.

2. Pracownikami biura kieruje sekretarz generalny.

 

§ 14

Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Główny AZS.

 

 

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu ZG AZS w dniu 5.06.2004 r.

 

 

 

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ AZS

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Główna Komisja Rewizyjna Akademickiego Związku Sportowego działa na podstawie § 14 i § 20 statutu AZS.

§ 2

Regulamin określa siedzibę, szczegółowy zakres działania i porządek wewnątrzorganizacyjny GKR.

§ 3

Siedzibą Głównej Komisji Rewizyjnej AZS jest Warszawa.

 

Rozdział II

Zakres działania


§ 4

1. Zakres działania GKR został określony w § 20 pkt. 3 Statutu AZS.

2. Do kompetencji GKR należą w szczególności:

    1) kontrolowanie całokształtu działalności AZS ze szczególną uwagą na

        działalność finansowo-gospodarczą i bieżącą pracę Zarządu Głównego,

    2) przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków i zaleceń wynikających z 

        kontroli,

    3) uchwalanie regulaminów działalności GKR i komisji rewizyjnych niższego 

        szczebla,

    4) kontrolowanie działalności komisji rewizyjnych niższego szczebla, ocena ich

        działalności oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie do właściwych jednostek  

        organizacyjnych AZS,

    5) wnioskowanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,

    6) przedstawianie Zjazdowi wniosków w sprawie udzielenia absolutorium

         ustępującemu Zarządowi Głównemu w całości lub jego poszczególnym  

         członkom,

    7) wybór spośród siebie przewodniczącego, a na jego wniosek

        wiceprzewodniczących, sekretarza i powołanie prezydium GKR,

    8) opracowywanie rocznych i kwartalnych planów pracy.

 

§ 5

1. Członkowie GKR mają obowiązek:

    1) brać czynny udział w pracach związanych z działalnością GKR,

    2) przestrzegać zasad praworządności i demokracji wewnątrzorganizacyjnej i

         reagować na wszelkie nieprawidłowości w działalności AZS,

    3) dochować tajemnicy służbowej,

    4) realizować uchwały GKR.

 

§ 6

1. Członkowie GKR mają prawo:

    1) brać udział w posiedzeniach wszystkich władz AZS z głosem doradczym – na 

        zasadach określonych w § 16 pkt. 5 regulaminu,

    2) badać w czasie kontroli wszystkie dokumenty dotyczące działalności

        kontrolowanej jednostki organizacyjnej,

    3) żądać od członków zarządów, władz i pracowników AZS wyjaśnień bądź  

        informacji we wszystkich sprawach dotyczących działalności kontrolowanej  

        jednostki organizacyjnej,

    4) wnioskować do przewodniczącego GKR o powołanie ekspertów dla spraw 

        związanych z kontrolą.

 

Rozdział III

Posiedzenie GKR


§ 7

Posiedzenia GKR odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

§ 8

Na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków GKR może być zwołane posiedzenie nadzwyczajne.

 

§ 9

Posiedzenie GKR zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 10

Posiedzeniom GKR przewodniczy przewodniczący GKR lub wskazany przez niego wiceprzewodniczący lub inny członek GKR.

 

§ 11

Posiedzenia GKR są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant. Za sporządzenie protokołów odpowiedzialny jest sekretarz GKR, który udostępnia wszystkie protokoły członkom GKR.

 

Rozdział IV

Prezydium GKR


§ 12

1. Prezydium jest powoływane przez GKR w liczbie nie większej niż 6 osób.

2. W skład prezydium wchodzą:

    1) przewodniczący

    2) trzech wiceprzewodniczących,

    3) sekretarz,

    4) ewentualnie jeden z członków wybranych spośród GKR.

 

§ 13

Członkom Prezydium GKR można przydzielać stałe funkcje związane z podziałem pracy w Prezydium.

 

§ 14

1. Do zakresu działania Prezydium GKR należy:

    1) kierowanie działalnością Komisji między posiedzeniami GKR,

    2) podejmowanie decyzji w sprawach niezbędnych do bieżącej pracy Komisji,

    3) wykonywanie uchwał GKR,

    4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia GKR.

2. Wszystkie decyzje podjęte przez Prezydium GKR wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu GKR.

 

 

§ 15

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć tygodni.Rozdział V

Przewodniczący GKR


§ 16

1. Przewodniczący GKR obok pełnienia obowiązków wynikających z § 14 i § 15 regulaminu i korzystania z praw członka:

    1) reprezentuje GKR na zewnątrz,

    2) zwołuje posiedzenia GKR i przewodniczy im,

    3) koordynuje pracę oraz zarządza pozaplanowe kontrole i inspekcje,

    4) udostępnia lub przedkłada Zarządowi Głównemu AZS, względnie innym

        władzom, materiały dotyczące przeprowadzonych kontroli,

    5) może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego

        AZS i jego Prezydium, względnie wyznacza w tym celu innych członków GKR,

    6) powołuje ekspertów dla spraw związanych z kontrolą.

 

Rozdział VI

Wiceprzewodniczący GKR

§ 17

Wiceprzewodniczący GKR, obok pełnienia obowiązków wynikających z regulaminu i korzystania z praw członków, zastępuje przewodniczącego GKR.

 

Rozdział VII

Sekretarz GKR


§ 18

1. Sekretarz GKR, obok pełnienia obowiązków i korzystania z praw członka:

1)     prowadzi ewidencję kontroli i wizytacji,

2)     przygotowuje dokumenty pokontrolne na posiedzenia plenarne i Prezydium

         GKR,

    3) nadzoruje zgodność z Regulaminem GKR obiegu dokumentów pokontrolnych,

3)     odpowiada za prowadzenie sekretariatu GKR.

 

 

Rozdziała VIII

Postanowienia proceduralne


§ 19

GKR może prowadzić kontrole i wizytacje wszystkich jednostek organizacyjnych AZS według ustalonego planu oraz na zlecenie przewodniczącego GKR lub Prezydium GKR.

 

§ 20

Członkowie GKR przeprowadzają kontrolę w obecności przedstawicieli władz jednostki kontrolowanej, a w przypadku ich absencji – w obecności odpowiedzialnych pracowników tej jednostki.

 

§ 21

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, które zdaniem kontrolującego mają charakter nadużyć lub przestępstw, należy bezzwłocznie zabezpieczyć właściwe dokumenty i powiadomić przewodniczącego GKR, który podejmie odpowiednie decyzje.

 

§ 22

Protokół z przeprowadzonych kontroli kontrolujący sporządzają w terminie do czternastu dni od zakończenia kontroli w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden pozostaje w kontrolowanej jednostce, drugi pozostawia się środowiskowej lub klubowej komisji rewizyjnej, a trzeci egzemplarz należy przesłać do siedziby GKR wraz z projektem wniosków i zaleceń.

 

§ 23

Wnioski i zalecenia pokontrolne zatwierdza Prezydium GKR i przesyła je jednostce kontrolowanej, z kopią do ZG AZS, w terminie do trzydziestu dni od zakończenia kontroli.

 

§ 24

W uzasadnionych przypadkach wynikających z ustaleń kontroli Prezydium GKR może wystąpić do odpowiednich władz o wszczęcie dalszego postępowania.

§ 25

1. Do podejmowania uchwał GKR potrzebna jest obecność co najmniej połowy

członków GKR.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich liczby rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 26

GKR używa następujących pieczęci:

1) podłużnej, z napisem: „Akademicki Związek Sportowy – Główna Komisja Rewizyjna” i adresem,

2) podłużnej, z napisem: „GKR – AZS Przewodniczący” – imię i nazwisko,

3) podłużnej, z napisem: „GKR – AZS Wiceprzewodniczący” – imię i nazwisko,

4) podłużnej, z napisem „GKR – AZS Sekretarz” – imię i nazwisko.

 

§ 27

Korespondencję GKR podpisuje przewodniczący względnie wiceprzewodniczący lub sekretarz.

 

§ 28

Niewywiązywanie się członka GKR z nałożonych na niego obowiązków i zaleceń przez okres trzech miesięcy uważa się za rezygnację z pracy w GKR.

 

§ 29

Niniejszy regulamin może być zmieniony w całości lub w części zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

 

§ 30

Przewodniczący i sekretarz ustępującej GKR dokumentację z minionej kadencji przekazują swoim następcom protokolarnie.

 

§ 31

We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decydują uchwały GKR.

 

§ 32

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

 

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu GKR AZS w dniu 25.01.2002 r.

 


REGULAMIN

GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 1

Główny Sąd Koleżeński Akademickiego Związku Sportowego w składzie 3–5 osób wybierany jest na okres kadencji władz naczelnych przez Zjazd AZS.

 

§ 2

Główny Sąd Koleżeński na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza GSK. Po ukonstytuowaniu się przewodniczący nowo wybranego GSK wyznacza termin posiedzenia, na które zaprasza członków ustępującego GSK w celu przekazania akt bieżących spraw itd.

 

§ 3

Główny Sąd Koleżeński reprezentowany jest przez przewodniczącego, a w jego zastępstwie przez wiceprzewodniczącego lub sekretarza GSK albo przez odpowiednio upoważnionego członka GSK.

 

§ 4

Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący albo sekretarz bądź w ich zastępstwie odpowiednio upoważnieni inni członkowie GSK.

 

§ 5

Główny Sąd Koleżeński używa okrągłej pieczęci z godłem AZS w środku i napisami na obwodzie: „Akademicki Związek Sportowy” oraz pieczęci podłużnej z napisami: „Akademicki Związek Sportowy” (w pierwszym wierszu), „Główny Sąd Koleżeński” (w wierszu środkowym) oraz „Warszawa ul. Kredytowa 1A” (w wierszu ostatnim).

 

Rozdział II

Przepisy proceduralne Głównego Sądu Koleżeńskiego


§ 6

1. Główny Sąd Koleżeński zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb z inicjatywy

przewodniczącego GSK lub na wniosek jednego z członków GSK.

2. O terminie posiedzenia członkowie winni być powiadomieni co najmniej na siedem dni przed datą posiedzenia.

 

§ 7

W okresie między posiedzeniami bieżącą działalnością kieruje sekretarz GSK w porozumieniu z przewodniczącym.

 

§ 8

1. Uchwały GSK podejmowane są na posiedzeniach większością głosów, przy czym pierwsi głosują członkowie GSK, a na końcu przewodniczący.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

 

§ 9

1. Z posiedzeń GSK sporządza się protokoły, za których prawidłowość

odpowiedzialny jest sekretarz GSK.

2. Protokół z poprzedniego posiedzenia zatwierdza się większością głosów na następnym posiedzeniu.

 

§ 10

1. W posiedzeniach GSK uczestniczą wyłącznie członkowie GSK.

2. W uzasadnionych przypadkach GSK może dopuścić na swoje posiedzenie inne osoby z głosem doradczym.

 

§ 11

Członkowie GSK winni brać czynny udział w pracach GSK, w szczególności zaś wywiązywać się z powierzonych im funkcji, uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach GSK, realizować ustalone dla GSK zadania oraz czuwać nad działalnością środowiskowych sądów koleżeńskich.

 

Rozdział III

Zakres działalności GSK

 

§ 12

Główny Sąd Koleżeński działa jako druga instancja odwoławcza od orzeczeń

środowiskowych sądów koleżeńskich.

 

 

§ 13

1. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja orzeka w sprawach dotyczących członków władz naczelnych i środowiskowych przekazanych do rozpoznania przez Zarząd Główny.

2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego orzekającego w zwiększonym składzie – z wyłączeniem osób orzekających w pierwszej instancji.

3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są

ostateczne.

 

§ 14

GKS uchwala regulaminy środowiskowych sądów koleżeńskich i regulamin GSK.

 

§ 15

Do zakresu działalności GSK należy czuwanie nad zgodnością działalności środowiskowych sądów koleżeńskich ze statutem AZS i regulaminem sądów koleżeńskich.

 

§ 16

1. Do kompetencji GSK należy w szczególności:

    1) opracowanie regulaminów sądów koleżeńskich,

    2) wydawanie wiążących interpretacji przepisów regulaminów  sądów  

        koleżeńskich,

    3) rozstrzyganie sporów co do ustalenia właściwości miejscowej i rzeczowej 

        środowiskowych sądów koleżeńskich,

    4) prawo wglądu do akt środowiskowych sądów koleżeńskich – w każdym stadium

        sprawy – bez prawa wpływania na wynik rozprawy.

 

 

Rozdział IV
Postanowienia organizacyjne


§ 17

Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zjazdowi AZS.

 

§ 18

Środowiskowe sądy koleżeńskie składają sprawozdania ze swojej działalności na walnych zebraniach delegatów klubów AZS zrzeszonych w organizacji środowiskowej.

 

§ 19

Środowiskowe sądy koleżeńskie przesyłają kopię sprawozdania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 20

Sekretariaty środowiskowych sądów koleżeńskich czuwają nad terminowym załatwianiem i biegiem spraw oraz są odpowiedzialne za dokumenty z działalności sądów.

 

§ 21

Główny Sąd Koleżeński prowadzi odrębne zbiory uchwał w sprawie działalności i orzecznictwa sądów koleżeńskich AZS, a za prowadzenie zbiorów odpowiedzialny jest sekretarz GSK.

 

§ 22

Akta zakończonych spraw środowiskowe sądy koleżeńskie przechowują przez pięć lat, po których upływie należy je komisyjnie zniszczyć.

 

 

Regulamin niniejszy uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński wchodzi w życie 25.01.2002 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ AZS

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Organizację Środowiskową tworzą kluby AZS działające na danym terenie. Jej powołanie  i zatwierdzenie następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego.

 

2. Regulamin określa szczegółowe zadania organizacji środowiskowej oraz ustala porządek wewnętrzny obowiązujący w jej działaniu.

 

§ 2

1. Władzami organizacji środowiskowej są:

    1) walne zebranie delegatów klubów,

    2) zarząd organizacji środowiskowej,

    3) komisja rewizyjna organizacji środowiskowej,

    4) sąd koleżeński organizacji środowiskowej.

 

Rozdział II

Walne zebranie delegatów klubów


§ 3

1 .Walne zebranie delegatów klubów jest najwyższą władzą organizacji środowiskowej.

2. Do kompetencji walnego zebrania należy:

    1) uchwalanie kierunków działalności organizacji środowiskowej,

    2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej i sądu 

        koleżeńskiego organizacji środowiskowej,

    3) przyjmowanie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium ustępującemu

        zarządowi,

    4) wybór prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego

        organizacji środowiskowej,

    5) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez władze środowiskowe i delegatów.

3. W walnym zebraniu delegatów klubów udział biorą:

    1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na walnych zebraniach klubów

        według klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez zarząd organizacji

        środowiskowej,

    2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz oraz zaproszone osoby.

4. Zwyczajne walne zebranie delegatów jest zwoływane raz na dwa lata lub raz na cztery lata, jeżeli ustalona została czteroletnia kadencja władz środowiskowych.

5. Zarząd organizacji środowiskowej zawiadamia delegatów o terminie, miejscu
i porządku walnego zebrania co najmniej na czternaście dni przed jego terminem.

 

§ 4

1. Nadzwyczajne walne zebranie delegatów klubów może być zwołane:

    1) na żądanie Zarządu Głównego AZS,

    2) z inicjatywy zarządu organizacji środowiskowej,

    3) na wniosek komisji rewizyjnej organizacji środowiskowej,

    4) na wniosek minimum 1/2 klubów zrzeszonych w środowisku.

2. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie dwudziestu jeden dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Rozdział III

Zarząd organizacji środowiskowej


§ 5

1. W skład zarządu wchodzą:

    1) osoby wybrane przez walne zebranie delegatów klubów w liczbie 

         przewyższającej co najmniej o jeden liczbę osób wchodzących z urzędu,

    2) z urzędu – prezesi klubów AZS,

    3) sekretarz powołany przez zarząd po zaopiniowaniu przez sekretarza

        generalnego AZS.

 

§ 6

1. Zarząd organizacji środowiskowej ma prawo:

    1) występowania z wnioskami o powołanie klubów specjalistycznych  udzielania im    

        pełnomocnictw i określania zakresu samodzielności,

    2) przeprowadzania bieżących kontroli i ocen działalności jednostek

        organizacyjnych zrzeszonych w organizacji środowiskowej, a w zależności
        od potrzeb żądania informacji i wyjaśnień od zarządów klubów i zarządów 

        działalności gospodarczej we wszystkich sprawach związanych z działalnością 

        organizacji środowiskowej,

    3) żądania zwołania walnego zebrania klubu, zawieszania uchwał walnych zebrań 

        oraz postanowień zarządów jednostek organizacyjnych zrzeszonych w 

        organizacji środowiskowej, niezgodnych ze  statutem AZS, regulaminem i 

        uchwałami zarządu organizacji środowiskowej, a w razie potrzeby zawieszania 

        zarządów tych jednostek,

    4) powołania stałych i okresowych społecznych komisji doradczych,

    5) przyznawania wyróżnień określonych w § 24 ust. 1 statutu AZS,

    6) powoływania rzecznika dyscyplinarnego oraz składania wniosków o ukaranie

        zgodnie z § 26 ust. 2 statutu AZS,

    7) dokooptowywania w miejsce ustępujących nowych członków zarządu,

    8) ustalania wysokości składki członkowskiej.

 

§ 7

1. Do obowiązków zarządu organizacji środowiskowej należy w szczególności:

    1) programowanie, planowanie i organizowanie działalności AZS w środowisku,

    2) składanie jednostkom nadrzędnym informacji i sprawozdań z działalności

        organizacji środowiskowej,

    3) wykonywanie uchwał Zjazdu AZS, Zarządu Głównego, walnego zebrania

        delegatów klubów,

    4) dokonywanie okresowych analiz realizacji uchwał i zaleceń władz nadrzędnych,

    5) informowanie terenowych władz państwowych i sportowych o działalności 

        organizacji środowiskowej,

    6) przestrzeganie granic upoważnień Zarządu Głównego AZS w sprawach 

        majątkowych oraz zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu 

        majątkiem i funduszami AZS,

    7) nadzorowanie działalności jednostek wchodzących w skład organizacji

        środowiskowej,

    8) analizowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez Główną  

         i Środowiskową Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie działań zmierzających

         do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,

    9) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz 

         zapewnianie im prawidłowego przebiegu,

    10) podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie poziomu szkolenia 

          sportowego i realizację programu w zakresie upowszechniania kultury 

          fizycznej i sportu,

    11) zatwierdzenie bilansu i budżetu,

    12) uchwalanie ordynacji wyborczej dla walnego zebrania delegatów klubów,

    13) w przypadku wybrania prezydium zarządu organizacji środowiskowej

          uchwalenie regulamin oraz ustalenie zakresu obowiązków członków prezydium

          pełniących określone funkcje.

 

§ 8

1. Zarząd organizacji środowiskowej może powołać stałe komisje.

2. Komisje działają w oparciu o regulamin i plan pracy zatwierdzony przez zarząd.

3. Przewodniczącymi stałych komisji są w zasadzie członkowie zarządu.

4. Sekretarzami komisji, do których należy techniczna obsługa komisji, są osoby

wskazane przez sekretarza zarządu.

5. Skład osobowy komisji zatwierdza prezydium lub zarząd organizacji

środowiskowej.

 

§ 9

Członkowie zarządu organizacji środowiskowej są zobowiązani do:

1. brania aktywnego udziału w pracach zarządu oraz informowania zarządu
o realizacji powierzonych zadań,

2. czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności i demokracji

wewnątrzorganizacyjnej,

3. udzielania pomocy zarządom klubów w realizacji zadań statutowych,

4. informowania zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z

działalnością AZS w środowisku,

5. zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach mających na celu dobro

i systematyczny rozwój organizacji środowiskowej,

6. usprawiedliwiania nieobecności w posiedzeniach i niemożności realizacji innych

prac zleconych przez zarząd.

 

§ 10

1. Posiedzenia zarządu organizacji powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku powołania Prezydium  Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Ponadto posiedzenia zarządu mogą być zwoływane:

    1) na wniosek jednostki nadrzędnej,

    2) z inicjatywy prezydium zarządu,

    3) na wniosek komisji rewizyjnej,

    4) na pisemne żądanie 1/3 liczby członków zarządu.

 

§ 11

1. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes przez pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

2. Porządek obrad powinien obejmować sprawy wynikające z programu i planu pracy oraz zgłoszone przez członków zarządu.

3. Do porządku obrad powinny być również załączone informacje, sprawozdania i inne materiały, jeżeli porządek obrad przewiduje ich rozpatrywanie.

 

§ 12

1. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes lub wskazany przez niego wiceprezes.

2. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 13

1. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać:

    1) kolejny numer posiedzenia,

    2) datę, miejsce,

    3) imienną listę obecności,

    4) porządek obrad,

    5) krótkie streszczenia wypowiedzi,

    6) pełną treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków i postulatów,

    7) dane osób odpowiedzialnych za realizację uchwał.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

4. Ewentualne poprawki wniesione do protokołu powinny być uwidocznione w

następnym protokole.

 

§ 14

1. Protokół po podpisaniu wraz z załącznikami włącza się do teczki protokołów

zarządu.

2. Protokół udostępnia się do wglądu członkom władz nadrzędnych, członkom

zarządu oraz przewodniczącemu komisji rewizyjnej.

3. Odpis protokołu lub kopię przesyła się do Zarządu Głównego AZS w terminie

siedem dni od daty posiedzenia.

4. Za ewidencję uchwał oraz prawidłowe sporządzenie protokołów odpowiada

sekretarz zarządu.

 

§ 15

Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Główny AZS.

 

 

 

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu ZG AZS dnia 5.06.2004 r.

 

 

 

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEJ /

/ KLUBOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Środowiskowa komisja rewizyjna / klubowa komisja rewizyjna działa na podstawie § 24 statutu AZS oraz uchwalonego przez GKR regulaminu ŚKR / KKR.

 

§ 2

ŚKR / KKR jest organem samodzielnym i nie podlega władzom środowiskowym / klubowym ani materialnie, ani organizacyjnie. Ze swojej działalności komisja składa sprawozdanie przed konferencją środowiskową względnie przed walnym zebraniem klubu.

 

Rozdział II

Zakres działania


§ 3

1. Zakres działania ŚKR / KKR musi być zgodny ze statutem AZS i regulaminem GKR.

2. W szczególności do kompetencji ŚKR / KKR należy:

    1) kontrolowanie całokształtu działalności organizacji środowiskowej / klubu AZS,

    2) przedkładanie zarządowi środowiskowemu / klubu wniosków i zleceń

        wynikających z kontroli,

    3) kontrolowanie realizacji uchwał konferencji środowiskowej / walnego zebrania

        klubu,

4)     przedstawianie konferencji środowiskowej (walnemu zebraniu klubu) wniosków

         w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

    5) opracowywanie planów pracy.

 

§ 4

Członkowie ŚKR /KRR mają obowiązek:

1) brać czynny udział w pracach związanych z działalnością ŚKR / KKR,

2) przestrzegać zasad praworządności i demokracji wewnątrzorganizacyjnej i reagować na wszelkie nieprawidłowości w działalności AZS,

3) dochować tajemnicy służbowej,

4) realizować uchwały GKR i ŚKR / KKR.

 

§ 5

Członkowie ŚKR / KKR mają prawo:

1) przewodniczący ŚKR / KKR lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu i jego prezydium,

2) badać w czasie kontroli wszystkie dokumenty dotyczące działalności

kontrolowanej jednostki organizacyjnej,

3) żądać od członków zarządu i pracowników AZS wyjaśnień bądź informacji we wszystkich sprawach dotyczących działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

 

 

 

Rozdział III

Posiedzenia ŚKR / KKR

§ 6

1. Posiedzenia ŚKR / KKR odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia ŚKR / KKR zwołuje przewodniczący ŚKR / KKR, zawiadamiając jej członków co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący lub wskazany przez niego członek ŚKR / KKR.

4. Posiedzenia są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący posiedzenia

i protokolant.

 

Rozdział IV

Przewodniczący ŚKR /KKR

§ 7

Do zadań przewodniczącego ŚKR / KKR należy:

1) reprezentowanie ŚKR / KKR na zewnątrz,

2) zwoływanie posiedzeń ŚKR / KKR i przewodniczenie im,

3) koordynowanie pracy oraz zarządzanie kontroli,

4) udostępnianie lub przedkładanie materiałów dotyczących przeprowadzonych

kontroli zarządowi organizacji środowiskowej / zarządowi klubu względnie innym władzom,

5) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu organizacji

środowiskowej / zarządu klubu lub jego prezydium względnie wyznaczenie w tym celu innego członka ŚKR / KKR.

 

Rozdział V

Wiceprzewodniczący ŚKR / KKR

§ 8

Wiceprzewodniczący ŚKR / KKR obok pełnienia obowiązków i korzystania z praw członka komisji rewizyjnej zastępuje przewodniczącego ŚKR / KKR.

 

Rozdział VI

Sekretarz ŚKR / KKR

§ 9

Sekretarz ŚKR / KKR obok pełnienia obowiązków i korzystania z praw członka komisji rewizyjnej:

1) prowadzi sekretariat ŚKR / KKR,

2) przygotowuje materiały na posiedzenia ŚKR / KKR.

 

Rozdział VII

Postanowienia proceduralne

§ 10

ŚKR może przeprowadzić kontrolę wszystkich jednostek organizacyjnych zarządu organizacji środowiskowej, a KKR odpowiednio kontrolę wszystkich jednostek organizacyjnych klubu.

 

§ 11

Kontrole należy przeprowadzać w obecności przedstawicieli zarządu, a w przypadku ich absencji w obecności pracowników biura.

 

§ 12

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, które zdaniem kontrolującego mają charakter nadużyć lub przestępstw, należy bezzwłocznie zabezpieczyć właściwe dokumenty i powiadomić prezesa jednostki kontrolowanej lub nadrzędnej.

 

§ 13

Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić protokół w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w dokumentacji ŚKR / KKR, drugi przekazuje się zarządowi organizacji środowiskowej /

/ zarządowi klubu.

 

§ 14

ŚKR / KKR używa pieczęci podłużnej z napisem „Akademicki Związek Sportowy – środowiskowa / klubowa komisja rewizyjna” i adresem.

 

§ 15

Systematyczne niewywiązywanie się członka ŚKR / KKR z nałożonych na niego obowiązków przez okres 3 miesięcy uważa się za rezygnację z pracy w komisji.

 

§ 16

Ustępujący przewodniczący i sekretarz ŚKR / KKR przekazuje protokolarnie swoim następcom dokumenty z poprzedniej kadencji.

 

§ 17

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

 

 

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu GKR AZS w dniu 25.01.2002 r.

 

 


REGULAMIN POSTĘPOWANIA

PRZED SĄDAMI KOLEŻEŃSKIMI

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

Na podstawie § 26 ust. 1 oraz § 21 statutu Akademickiego Związku Sportowego – Główny Sąd Koleżeński uchwala następujący regulamin określający szczegółowy tryb postępowania koleżeńskiego:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 1

1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów AZS oraz obowiązujących w sporcie przepisów z zastrzeżeniem przepisu § 27, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowi przewinienie koleżeńskie.

2. Postępowanie koleżeńskie jest niezależne od innego postępowania toczącego się przeciwko obwinionemu poza Związkiem o ten sam czyn.

3. Ukaranie zawodnika przez polski związek sportowy jest równoznaczne

z ukaraniem w AZS, z wyjątkiem kary wykluczenia ze Związku, którą może orzec wyłącznie sąd koleżeński AZS.

 

§ 2

Postępowanie koleżeńskie może być prowadzone tylko przeciw członkom AZS.

 

§ 3

Postępowanie koleżeńskie jest jawne i dwuinstancyjne.

 

§ 4

1. Postępowanie koleżeńskie nie może być wszczęte po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości przez organ Związku o przewinieniu koleżeńskim, a kara nie może być wymierzona po upływie roku od daty popełnienia czynu.

2. Postanowienia powyższego nie stosuje się, gdy przewinienie koleżeńskie jest jednocześnie przestępstwem.

 

§ 5

Po upływie roku od zakończenia odbywania kary ukaranie uważa się za niebyłe.

 

Rozdział II

Właściwość sądów koleżeńskich


§ 6

Sądem koleżeńskim właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd środowiska, którego członek dopuścił się przewinienia koleżeńskiego, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych przez Główny Sąd Koleżeński jako organ pierwszej instancji.

 

§ 7

Sądy koleżeńskie orzekają niezależnie od władz związkowych w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

 

§ 8

Rozpoznawanie spraw przez sądy odbywa się w składach 3-osobowych z wyjątkiem rozpoznania przez Główny Sąd Koleżeński odwołania od orzeczenia wydanego przez ten Sąd w pierwszej instancji, gdyż wówczas konieczny jest skład 5-osobowy.

 

§ 9

Sądy koleżeńskie wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza.

 

§ 10

1. Główny Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej instancji w przypadkach określonych w statucie oraz jako instancja odwoławcza od orzeczeń środowiskowych sądów koleżeńskich i własnych.

2. Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy ponadto w szczególności:

    1) uchwalanie regulaminu postępowania koleżeńskiego, ustalanie jego wykładni  

    oraz w razie potrzeby uchwalanie wytycznych dla działalności sądów

    koleżeńskich,

    2) podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez członków AZS

    zasad statutowych, etyki oraz zasad współżycia społecznego, jak również  

    zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu 

    AZS,

    3) podejmowanie działalności mediacyjnej w sprawach spornych – na wniosek

    organów Związku i jego członków,

    4) nadzorowanie i kontrolowanie działalności środowiskowych i klubowych sądów

    koleżeńskich, z wyłączeniem spraw orzecznictwa,

    5) rozstrzyganie sporów o własność pomiędzy sądami koleżeńskimi.

 

§ 11

Środowiskowe sądy koleżeńskie rozpoznają jako sądy pierwszej instancji sprawy o przewinienia koleżeńskie popełniane przez członków AZS.

 

Rozdział III

Tryb rozpoznawania spraw

§ 12

1. Podstawę do wszczęcia postępowania koleżeńskiego stanowi wniosek o ukaranie sporządzony w dwóch egzemplarzach, który powinien zawierać:

    1) imię i nazwisko lub nazwę skarżącego i jego adres,

    2) imię i nazwisko lub nazwę obwinionego i jego adres,

    3) dokładne określenie zarzucanego czynu oraz dowodów jego popełnienia,

    4) podpis skarżącego.

2. Wniosek nie odpowiadający tym warunkom zwraca się skarżącemu w celu uzupełnienia braków w terminie czternastu dni.

 

§ 13

1. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia wniosku o ukaranie, przewodniczący sądu:

    1) wyznacza skład orzekający i jego przewodniczącego,

    2) wyznacza termin i miejsce rozprawy, która winna odbyć się w ciągu trzydziestu 

        dni od daty otrzymania przez przewodniczącego wniosku o ukaranie,

    3) zawiadamia o rozprawie skarżącego, wzywa obwinionego,             doręczając mu 

        odpis wniosku o ukaranie, oraz podejmuje inne czynności w celu 

        przeprowadzenia niezbędnych dowodów.

2. Od dnia doręczenia wezwania obwinionemu do czasu rozprawy musi upłynąć co najmniej siedem dni.

 

§ 14

Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

§ 15

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant. Umieszcza się w nim datę rozprawy, skład sądu, nazwisko obwinionego, oświadczenia i wnioski stron oraz postanowienia sądu.

 

§ 16

1. Po wyczerpaniu dowodów sąd udaje się na naradę. Orzeczenie zapada

większością głosów; najpierw głosuje się co do winy, a następnie odnośnie do rodzaju kary.

2. Sądy wymierzają kary wyliczone w statucie, a mianowicie:

    1) upomnienia,

    2) nagany,

    3) zawieszenia w prawach członkowskich,

    4) zakazy pełnienia funkcji we władzach AZS na czas określony,

    5) wykluczenia z szeregów AZS.

3. Po zakończeniu narady sporządza się orzeczenie na piśmie, które

przewodniczący posiedzenia ogłasza uczestnikom rozprawy, podając ustne uzasadnienie.

 

§ 17

1. Orzeczenie powinno zawierać:

    1) nazwę sądu i jego skład,

    2) datę i miejsce wydania orzeczenia,

    3) imię i nazwisko lub nazwę obwinionego,

    4) określenie czynu zarzucanego obwinionemu,

    5) orzeczenie o winie i karze lub uniewinnieniu bądź umorzeniu postępowania,

    6) pouczenie o trybie odwołania,

    7) podpisy członków składu orzekającego.

2. Na żądanie strony zgłoszone po ogłoszeniu orzeczenia albo nie później niż 7 dni po doręczeniu orzeczenia na piśmie stronie nieobecnej na rozprawie sporządza się w terminie czternastu dni pisemne uzasadnienie i doręcza stronom.

 

§ 18

Sąd umarza postępowanie:

    1) w razie śmierci obwinionego,

    2) w przypadku przedawnienia (§ 4),

    3) gdy skarżący wycofa wniosek o ukaranie.

 

§ 19

Wniosek w sprawie nie należącej do własności sądu koleżeńskiego lub niedopuszczalny z innej przyczyny podlega odrzuceniu poza rozprawą.

 

§ 20

1. Od orzeczenia środowiskowego sądu koleżeńskiego skarżący i obwiniony mogą odwołać się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia orzeczenia lub doręczenia uzasadnienia w wypadku przewidzianym regulaminem.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Sąd ten po stwierdzeniu, że zostało ono wniesione w ter-minie, przesyła je wraz z aktami sprawy sądowi odwoławczemu lub pozostawia je bez biegu i orzeczenie uprawomocnia się, jeżeli odwołanie złożono po terminie.

 

§ 21

1. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wyznacza rozprawę odwoławczą w terminie trzydziestu dni od daty wpłynięcia odwołania,

z zachowaniem przepisów § 13.

2. Rozpoznając odwołanie, Główny Sąd Koleżeński:

    1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenia,

    2) uchyla je i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji w celu ponownego

         rozpoznania albo umarza postępowanie,

    3) odmiennie orzeka co do istoty sprawy.

3. Do postępowania w Głównym Sądzie Koleżeńskim stosuje się odpowiednio te same przepisy co w sądzie pierwszej instancji.

 

§ 22

Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego kończące postępowanie w sprawie oraz nie zaskarżone orzeczenia środowiskowych sądów koleżeńskich są prawomocne.

 

§ 23

Koszty postępowania koleżeńskiego zakończonego orzeczeniem skazującym ponosi obwiniony, w innych przypadkach AZS, chyba że wniosek o ukaranie był oczywiście bezpodstawny, co skutkuje koniecznością pokrycia kosztów przez skarżącego.

 

§ 24

Akta sądów koleżeńskich przechowywane są odpowiednio w lokalach: Zarządu Głównego i właściwych zarządów organizacji środowiskowych AZS, a pracownicy tych zarządów wykonują czynności kancelaryjne i organizacyjno-techniczne niezbędne do zapewnienia działalności sądów.

 

 

Niniejszy regulamin uchwalony w dniu 25.01.2002 r. obowiązuje także przy rozpoznawaniu spraw wszczętych po uchwaleniu obowiązującego statutu AZS, a nie zakończonych do czasu wejścia w życie regulaminu.

 

REGULAMIN KLUBU AZS


Na podstawie § 21 i § 22 statutu AZS ustala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Klub AZS jest podstawową jednostką organizacyjną Akademickiego Związku

Sportowego.

2. Klub może mieć charakter uczelniany lub środowiskowy/międzyuczelniany.

3. Klub może być zrzeszony w organizacji środowiskowej lub działać samodzielnie.

4. Kluby działające samodzielnie podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu

AZS.

5. Podstawą działania klubów samodzielnych jest:

    1) powołanie klubu uchwałą ZG AZS,

    2) rejestracja klubu i jego statutu uchwałą Zarządu Głównego.

6. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zadania oraz ustala porządek

wewnętrzny klubu działającego w ramach organizacji środowiskowej lub klubu samodzielnego powołanego uchwałą Zarządu Głównego.

 

§ 2

Kluby uczelniane organizowane są w szkołach wyższych. Powstanie klubu wymaga zgody jednostki nadrzędnej AZS oraz podlega zatwierdzeniu przez władze uczelni, w której klub jest organizowany.

 

§ 3

1. Władzami klubu są:

    1) walne zebranie klubu,

    2) zarząd klubu,

    3) komisja rewizyjna (dla klubów samodzielnych),

    4) sąd koleżeński (dla klubów samodzielnych).

2. Kadencja władz klubu trwa dwa lata.

 

Walne zebranie klubu

§ 4

1. Walne zebranie klubu jest najwyższą władzą klubu i do jego kompetencji należy:

    1) uchwalanie programu działania klubu,

    2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu klubu oraz

        przyjmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu   

        zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom,

    3) wybór prezesa i zarządu klubu, a w klubach samodzielnych ponadto komisji

        rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,

    4) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez zarząd klubu i członków klubu,

    5) wybór delegatów na walne zebranie organizacji środowiskowej oraz na Zjazd  

        AZS.

2. W walnym zebraniu klubu biorą udział wszyscy członkowie. Jeżeli liczba członków klubu przekracza sto osób, w walnym zebraniu biorą udział delegaci według klucza wyborczego ustalonego przez zarząd klubu.

3. Zarząd klubu zawiadamia członków (delegatów) o terminie, miejscu i porządku

obrad walnego zebrania co najmniej na czternaście dni przed terminem.

Zarząd klubu

§ 5

1. Zarząd klubu składa się z członków w liczbie ustalonej przez walne zebranie klubu, spośród których wybiera się 1–5 wiceprezesów. W skład zarządu klubu wchodzi także prezes i z urzędu powołany przez zarząd sekretarz.

 

§ 6

Zarząd klubu ma prawo:

1. zwoływania nadzwyczajnego walnego zebrania klubu,

2. w zależności od potrzeb żądania informacji i wyjaśnień od trenerów i kierowników sekcji działających w klubie we wszystkich sprawach związanych z działalnością sportową i organizacyjną uczelni,

3. powoływania stałych komisji działających przy zarządzie,

4. powoływania i rozwiązywania sekcji, jednostek działających na wydzia-łach i w domach studenckich,

5. zgłaszania zespołów sportowych do rozgrywek państwowych,

6. przyznawania wyróżnień określonych w § 24 Statutu AZS,

7. powołania rzecznika dyscyplinarnego oraz składania wniosków o ukaranie zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu AZS,

8. ustalenia wysokości składki członkowskiej,

9. powołania prezydium zarządu,

10. dokooptowania w miejsce ustępujących nowych członków zarządu klubu.

 

§ 7

Do obowiązków zarządu klubu należy w szczególności:

1. organizowanie życia sportowego uczelni w ścisłym współdziałaniu z władzami szkoły wyższej, studium wychowania fizycznego i sportu oraz samorządem studenckim działającym na terenie uczelni i w domach studenckich,

2. kierowanie bieżącą działalnością klubu,

3. reprezentowanie klubu wobec władz uczelni i na zewnątrz,

4. wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz walnego zebrania klubu,

5. dokonywanie okresowych analiz realizacji uchwał i zleceń,

6. dysponowanie środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego budżetu i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. organizowanie rozgrywek uczelnianych i międzyuczelnianych, zawodów

sportowych, obozów oraz imprez rekreacyjnych i turystycznych oraz innych form ruchu i czynnego wypoczynku,

8. systematyczne informowanie władz uczelni o swojej działalności organizacyjnej,

9. współdziałanie z innymi klubami AZS w zakresie sportu i działalności

organizacyjnej,

10. opracowanie programu działania klubu, kalendarza sportowego i rocznego planu finansowego,

11. dokonywanie oceny działalności sekcji oraz innych działających na wydziałach i w domach studenckich,

12. wykonywanie innych zadań zleconych przez nadrzędne władze AZS,

13. określenie ordynacji wyborczej walnego zebrania,

14. w przypadku wybrania prezydium zarządu – uchwalenie jego regulaminu oraz ustalenie zakresu obowiązków członków prezydium.

 

§ 8

Członkowie zarządu klubu są zobowiązani do:

1. aktywnego udziału w pracach zarządu,

2. czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności,

3. udzielania pomocy sekcjom i jednostkom klubu,

4. informowania zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z

działalnością AZS w uczelni,

5. zgłaszania wniosków w sprawach mających na celu dobro i rozwój klubu,

6. aktywnego działania w pracach powierzonych im przez zarząd.

 

§ 9

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Ponadto posiedzenia zarządu klubu mogą być zwołane:

    1) na wniosek jednostki nadrzędnej,

    2) na wniosek władz uczelni,

    3) na wniosek komisji rewizyjnej,

    4) na pisemne żądanie 1/3 liczby członków zarządu klubu.

3. Posiedzenia zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes.

4. Porządek obrad powinien obejmować sprawy wynikające z programu działania.

5. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał.

 

§ 10

Uchwały zarządu mogą być zawieszone przez władze uczelni, władze nadrzędne AZS w przypadku niezgodności tych uchwał ze Statutem AZS, interesami AZS, ustawą o szkolnictwie wyższym, postanowieniami władz państwowych.

 

§ 11

1. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać:

    1) kolejny numer posiedzenia,

    2) datę i miejsce posiedzenia,

    3) imienną listę obecności,

    4) porządek obrad,

    5) krótkie streszczenie wypowiedzi,

    6) pełną treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków i postulatów.

3. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.

4. Ewentualne poprawki wniesione do protokołu powinny być uwidocznione w

następnym protokole.

 

§ 12

1. Protokół po podpisaniu włącza się do teczki protokołów posiedzeń zarządu.

2. Protokół udostępnia się do wglądu członkom zarządu oraz osobom upoważnionym do kontroli działalności klubu.

3. Odpis protokołu lub jego kopię przesyła się do jednostki nadrzędnej w terminie

siedmiu dni od daty posiedzenia.

 

§ 13

 

Sekcje klubu

1. Klub prowadzi swoją działalność w sekcjach sportowych i turystycznych w oparciu

o wytyczne walnego zebrania klubu, zarządu klubu, zarządu organizacji

środowiskowej i Zarządu Głównego AZS.

2. Kierownictwo nad sekcją sprawuje rada sekcji i kierownik sekcji, wybrani przez członków na zebraniu ogólnym.

 

§ 14

Do obowiązków kierownika sekcji i rady sekcji należy:

1. troska o właściwą pracę sportowo-wychowawczą w sekcji,

2. zapewnienie przy pomocy zarządu klubu i władz uczelni warunków treningowych i organizowania zawodów,

3. opracowywanie planów pracy i preliminarzy budżetowych sekcji,

4. organizowanie zaopatrzenia sprzętowego,

5. organizowanie systematycznych badań lekarskich,

6. nadzór nad zbieraniem składek,

7. organizowanie wewnętrznego życia sekcji,

8. występowanie o świadczenia socjalne dla poszczególnych zawodników.

 

§ 15

Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd Główny AZS.

 

 

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu ZG AZS w dniu 23.02.2002 r.

 

 

 

REGULAMIN

 

ZASAD I TRYBU NADAWANIA ODZNAKI AZS

 

1.      Odznaka AZS może być nadawana osobom, które są członkami AZS i wyróżniły się osiągnięciami na rzecz Związku, w szczególności w zakresie:

1)     popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej,

2)     osiągnięć sportowych,

3)     działalności trenerskiej i dydaktyczno –wychowawczej,

4)     działalności organizacyjnej.

2.      Odznaka AZS jest dwustopniowa: srebrna i złota.

3.      Kryteria formalne:

1)     dla nadania Odznaki określonego stopnia wymagany jest następujący staż członkowski: 3 lata – dla nadania Srebrnej Odznaki, 5 lat – dla nadania Złotej Odznaki.

2)     Odznaka Złota może być nadana osobie, która posiada Srebrna Odznakę.

3)     w przypadkach uzasadnionych szczególnymi zasługami w działalności na rzecz AZS, bądź za uzyskanie wyjątkowych wyników sportowych (ustanowienie rekordu świata,  zdobycie medalu na światowych imprezach rangi IO, MŚ, ME, Uniwersjady), Odznaka Złota może być przyznawana osobie, która nie posiada Odznaki Srebrnej lub wymaganego stażu członkowskiego.

4.      Kryteria  przyznawania Odznaki AZS:

a)  Wynikające z osiągnięć sportowych:

1)     zdobycie medalu na światowych imprezach rangi IO, MŚ, ME, Uniwersjady, AMŚ,

2)     wielokrotne reprezentowanie Polski na imprezach najwyższej rangi światowej,

3)     zdobycie tytułu mistrza Polski lub ustanowienie rekordu Polski,

4)     udział w rozgrywkach centralnych ekstraklasy i I ligi przez okres co najmniej 2 sezonów,

5)     dwukrotne zdobycie medalu na mistrzostwach polski szkół wyższych.

b)     Wynikające z działalności organizacyjnej:

1)     osiągnięcia związane z piastowaną funkcją w organach wykonawczych, rewizyjnych lub sądowniczych władz AZS różnego szczebla,

2)     osiągnięcia  związane z popularyzacją i upowszechnianiem  sportu w środowisku akademickim.

5.      Uprawnionymi do przedstawiania wniosków o nadanie Odznaki AZS są:

1)     Statutowe władze jednostek organizacyjnych AZS.

2)     Prezes i członkowie Prezydium ZG.

3)     Przewodniczący GKR AZS i GSK AZS.

6.      Wniosek powinien być sporządzony według załączonego wzoru i przesłany w 1 egzemplarzu do ZG AZS co najmniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem wręczenia.

7.      Odznaki AZS nadaje z upoważnienia Zarządu Głównego -  Kapituła Odznaczeń. Ewidencję wszystkich osób odznaczonych prowadzi biuro ZG.

8.      Dekoracja Odznaką powinna mieć uroczysty charakter. Dekoracji dokonuje członek Zarządu Głównego lub prezes Organizacji Środowiskowej (klubu AZS).

 

REGULAMIN

Zasad i trybu nadawania

Medalu im. BRONISŁAWA CZECHA

„Za wybitne osiągnięcia sportowe”

 

 

§ 1

Uchwałą nr 14 Zarządu Głównego AZS z dnia 07.04.1973 r. ustalono nadanie Medalu im. Bronisława Czecha „Za wybitne osiągnięcia sportowe” jako najważniejszego odznaczenia sportowego Akademickiego Związku Sportowego.

 

§ 2

1.Medal im. Bronisława Czecha „Za wybitne osiągnięcia sportowe” może być nadany członkom AZS o nienagannej postawie moralno-społecznej, którzy wykazali się wybitnymi wynikami sportowymi o znaczeniu światowym lub europejskim, a zwłaszcza:

    1) zdobyciem medalu olimpijskiego,

    2) uzyskaniem tytułu mistrza świata, mistrza Europy, mistrza Uniwersjady,

    akademickiego mistrza świata,

    3) ustanowieniem rekordów: igrzysk olimpijskich, świata i Europy.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi zasługami w sporcie kwalifikowanym medal może być nadany zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach nieolimpijskich.

 

§ 3

Medal im. Bronisława Czecha nadaje Zjazd AZS na wniosek Zarządu Głównego AZS.

 

§ 4

Księgę Honorową odznaczonych Medalem im. Bronisława Czecha prowadzi biuro Zarządu Głównego AZS.

 

Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez ZG AZS.

 

 

 

 

REGULAMIN

Nagrody im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO

 

§ 1

Zgodnie z § 25 statutu AZS ustanawia się nagrodę im. Eugeniusza Piaseckiego dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów pracujących w szkołach wyższych i jednostkach organizacyjnych AZS.

 

§ 2

1. Nagroda może być przyznana osobom o nienagannej postawie etyczno - moralnej i społecznej, związanym ze środowiskiem akademickim przez okres nie krótszy niż piętnaście lat, które położyły wybitne zasługi w rozwoju wychowania fizycznego
i sportu w szkołach wyższych i klubach AZS.

2. W szczególności należy brać pod uwagę następujące osiągnięcia:

1) stworzenie nowych skutecznych metod treningowych,

2) stworzenie grup treningowych o wysokim poziomie sportowym,

3) wyszkolenie wybitnych sportowców,

4) opublikowanie prac teoretycznych dot. upowszechniania programów, form i metod działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu,

5) wybitne osiągnięcia wychowawcze.

 

§ 3

1. Nagrody przyznaje Zarząd Główny AZS na wniosek Prezydium ZG AZS.

2. Wnioski ze szczególnym uzasadnieniem zgłaszają organizacje środowiskowe

i kluby sportowe AZS w terminie do 10 września każdego roku.

 

§ 4

1. Nagroda przyznawana jest corocznie.

2. Nagrody wręczane są podczas Zjazdu AZS lub Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego.

 

 

§ 5

Nagrodę stanowi plakietka z podobizną Eugeniusza Piaseckiego.

 

§ 6

Księgę Honorową odznaczonych nagrodą im. Eugeniusza Piaseckiego prowadzi biuro ZG AZS.

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 02.06.1986 r.

 

 

REGULAMIN

Zasad i trybu nadawania Plakietki

„ZA ZASŁUGI W ROZWOJU SPORTU

AKADEMICKIEGO”

 

§ 1

Uchwałą nr 15 Zarządu Głównego AZS z dnia 07.04.1973 r. ustalono nadawanie Plakietki „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego”.

 

§ 2

1. Plakietka „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” może być nadana osobom o nienagannej postawie moralno-społecznej, które w konkretny sposób przyczyniły się w okresie kadencji do rozwoju sportu studenckiego, a zwłaszcza w zakresie:

    1) popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej,

    2) działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie kultury fizycznej,

    3) aktywnej działalności w zakresie organizacyjnym i sportowym,

    4) tworzenia i eksploatacji bazy materialnej dla rozwoju kultury fizycznej.

 

§ 3

Plakietkę „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadaje Zarząd Główny AZS dla najbardziej aktywnych działaczy w okresie kadencji Zarządu Głównego na wniosek Prezydium ZG i organizacji środowiskowych AZS.

 

§ 4

Rejestr osób odznaczonych plakietką prowadzi biuro ZG AZS.

 

 

 

Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez ZG AZS.